ایجنت شیک :پاتریک آماده است

پاتریک شیک نزدیک تر از همیشه به درهای خروجی باشگاه نزدیک شده است و در آستانه انتقال به آلمان و لایپزیگ قرار دارد.
امروز ایجنت شیک در مصاحبه با idnes گفت :”پاتریک در حال آماده سازی برای بازی روز یکشنبه برابر جنوا است. ما نمی دانیم که او در ترکیب اصلی بازی خواهد کرد ، اما او آماده است. “