رم-جنوا بر عهده کالوارسه

اسامی داوران هفته نخست فصل ۲۰۱۹/۲۰ اعلام شد که بر این اساس جانپائولو کالوارسه دیدار آ.اس رم و جنوا را سوت خواهد زد.لیبرتی و چکونی کمک ها ،روس داور چهارم ،فابری داور وار و پاسر دستیار وار خواهند بود.

کالوارسه تا کنون ۱۵ بار برای رم قضاوت کرد که ۹ پیروزی،یک تساوی و پنج شکست حاصل عملکرد گرگ های پایتخت بوده ست.