توقف در انتقال روگانی

دنیله روگانی از پایتخت دور شده است .امروز جلسه مهمی بین رم و یوونتوس برای مدافع اتزوری انجام نگرفت در واقع به گزارش اسکای این انتقال در حالت توقف قرار گرفته است زیرا مدیریت رم در حال بررسی است که ایا بازیکن را تحت این شرایط رم بخدمت بگیرد.

پیشنهاد بیانکونری قرضی با حق خرید در حدود 24 میلیون بود به علاوه دو جوان و استعداد خود یعنی السیو ریکاردی جوان و سلار ولی این برای رم قانع کننده نیست. طرفین شرایط را بررسی میکنند که ایا راهی برای انجام این معامله وجود دارد یا خیر!