کوریچ در آستانه بازگشت به کرواسی

بنظر می رسد که آنته کوریچ بعد از یک فصل پایتخت ایتالیا را ترک می کند.
کالچومرکاتو گزارش می دهد که پس از گذشت یکسال و تقریبا هیچ فرصت برای بازی، کوریچ در آستانه بازگشت به کرواسی و دینامو زاگرب قرار دارد.
همچنین گفتنی است که کوریچ تابستان گذشته با مبلغ 6 میلیون یورو از دینامو زاگرب راهی رم شد.