علاقه دوباره فنرباغچه به کولاروف

پس از انتشار اخباری مبنی بر علاقه مندی فنرباغچه به کولاروف در ماه های اخیر ،اخبار جدیدی از این علاقه مندی به گوش می رسد.
وبسایت Fanatik.com گزارش می دهد که دفاع چپ صرب رم، اولین انتخاب باشگاه ترکی محسبوب می شود.
طبق این گزارش، علی کوچ مالک فنرباغچه در روزهای آتی به رم پرواز می کند تا با پتراچی برای کولاروف مذاکره کند.
همچنین گفتنی است که کولاروف با این انتقال موافق است و قبلا توافقات شخصی صورت گرفته است.