روگانی دور از دسترس

جستجو برای خرید یک مدافع مرکزی همچنان ادامه دارد.
جالوروسی علی رغم خرید مرت چتين، بدنبال یک مدافع دیگر است .
بنظر می رسد بعد از منتفی شدن انتقال لوورن بدلیل زیاده خواهی مدافع کروات، روگانی نیز دور از دسترس است.
توتو اسپرت گزارش می دهد که پیشنهاد رم برای روگانی انتقال قرضی به علاوه بند خرید اختیاری است.
اما این نوع قراردارد باعث از دست دادن روگانی می شود، چون مدافع 25 ساله خواهان قراردادی با بند خرید اجباری است.