ایکاردی در حال رد پیشنهاد رم

ایکاردی هنوز در مورد آینده اش تصمیم نهایی نگرفته است، اما بنظر می رسد که پیشنهاد رم را رد می کند.
لا ریپابلیکا گزارش می دهد که بعد از خوش بینی هایی که در روزهای اخیر به وجود آمد، ایکاردی تمایل به رد پیشنهاد رم دارد.
این تصمیم آینده را ژکو تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا که رم فقط در صورت حضور ایکاردی در معامله،ژکو را به اینتر واگذار می کند.