جلسه برای تمدید با چنگیز

به محض ورود فونسکا به رم، سرمربی پرتغالی تحت تاثیر چنگیز قرار گرفت و او را غیر قابل فروش می داند.
گاتزتا دلو اسپورت گزارش می دهد که پتراچی بعد از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات با ایجنت چنگیز اوندر برای تمدید جلسه برگزار می کند.