تیمو ورنر و میلیک پلن B رم

بعد از پیچیده شدن معامله انتقال هیگواین و ایکاردی به رم، پتراچی در حال اجرای پلنB است.
کوریره دلا سرا به نقل از روزنامه آلمانی بیلد از علاقه مندی جالوروسی به تیمو ورنر خبر داد.
طبق گزارش مهاجم ملی پوش که تا 2020 قراردارد دارد، قصد ترک باشگاه لایپزیگ دارد و تمایلی به ادامه همکاری ندارد.

سران لایپزیگ قصد ندارند که در تابستان آینده او را رایگان از دست بدهند پس حاضر به مذاکره هستند. 

نام دیگری که در تریگوریا مطرح است، میلیک مهاجم ناپولی است.
سران ناپولی تنها در صورتی اجازه خروج مهاجم 25 ساله را می دهند که ایکاردی را جذب کنند.