روگانی خرید بعدی؟!

به گزارش ایل تمپو،روگانی ملی پوش یوونتوس یکی از گزینه های جدی پتراچی ست تا او را زوج مانچینی در قلب دفاع تبدیل کند.از طرفی آلفرد پدولا نیز در خبری اعلام کرده این انتقال تا پایان هفته نهایی خواهد شد.فردا سران رم و ایجنت او برگزار خواهد شد تا در مورد هزینه ها مذاکره کنند اما مشکل فعلی شرایط این انتقال ست.سران تورینی مایلند تا روگانی را به صورت قرضی به ارزش پنج میلیون یورو با بازپرداخت ۲۵میلیونی راهی رم کنند اما جالوروسی موافق نیست.