صلاح و آلیسون کلید انتقال لوورن

رم همچنان به دنبال یک مدافع مرکزی تا قبل از شروع فصل است.
بنظر می رسد که لوورن خرید بعدی جالوروسی باشد و در کنار مانچینی زوج خط دفاعی فونسکا را بسازند.
کوریره دلا سرا گزارش می دهد که مذاکرات با لیوپورل به خوبی پیش رفته است.
طبق این گزارش رم می تواند از بخشی از پاداش و بندهای مربوط به قراردارد آلیسون و صلاح چشم پوشی کند، تا این انتقال به زودی رسمی شود.
همچنین گفتنی است که پیشنهاد جالوروسی برای مدافع کروات، قراردارد قرضی یکساله به ارزش دو میلیون یورو و همچنین این قرارداد دارای بند خریدی اجباری 16 میلیون یورویی هم می باشد