زاپاکوستا و هیسای گزینه های رم

علاوه بر خرید یک مدافع مرکزی و مهاجم، جالوروسی نیازمند به یک مدافع راست است.
توتو اسپرت گزارش می دهد که رم به دو گزینه نهایی هیسای و زاپاکوستا رسیده است.
طبق این گزارش، مدافع سابق تورینو، می توانند بصورت قرضی به رم بیاید و هزینه کمتری نسبت به مدافع آلبانی دارد.
همچنین گفتنی است که پتراچی با زاپاکوستا زمانی که مدافع ایتالیایی در تورینو بازی می کرد، همکاری کرده است.