کارسدورپ :فاینورد خانه دوم من است.

ریک کارسدورپ بعد از پیوستن به فاینورد احساس رضایت کرد.

مدافع هلندی به فاینورد تی وی گفت :” البته که این احساس بسیار خوبی است. دو سال را در رم سپری کردم و اکنون به صورت قرضی به اینجا آمدم.”

“این اتفاق همان چیزی است که من در فصل گذشته می خواستم، اما در نهایت این انتقال انجام نشد.”

“من با فاینورد تماس برقرار کردم، واضح بود که رم تمایلی به ادامه همکاری من نداشت و من قادر به ترک باشگاه بودم.”

” من تصمیم گرفتم به فاینورد ملحق بشوم و من مشتاق هستم که هرچه سریعتر با بازیکنان، بازی کنم.”

” سرعت زیاد انتقال باعث هیجان زدگی من شد. من چند پیشنهاد دیگر داشتم که بعد از صحبت با خانواده، دوستان و ایجنت تصمیم نهایی خود را گرفتم.”

” بهترین انتخاب برای من فاینورد است و اینجا مانند خانه دوم من است و یک تیم قدرتمند داریم.”

همچنین گفتنی است که کارسدورپ هلندی برای مدت یک فصل به صورت قرضی به باشگاه فاینورد ملحق شده است.