علاقه موناکو به ژکو

ادین ژکو ستاره اهل بوسنی رم آینده مبهمی در رم دارد و عدم موفقیت اینتر ور جذب او باعث شده تا تیم های دیگری نیز نسبت به جذب او ابراز تمایل کنند.بنا به گفته فرانس فوتبال موناکو مشتری جدید ادین ژکو است. آنها می خواهند از بن بست بین رم و اینتر استفاده کنند و مرد بوسنیایی را جذب کنند. ژاردیم او را زوج مناسبی برای فالکائو در سیستم ۴-۴-۲ میداند.