ورتو و دیاوارا فردا در تست پزشکی

همه چیز مهیا است تا جردن ورتو و امادو دیاوارا در تست های پزشکی شرکت کنند. دو خرید جدید رم فردا ساعت ۸:۳۰ صبح در کلینیک ویلا استوارت حاضر خواهند شد ، تا  بعد از پشت سر گذاشتن تست های پزشکی جالوروسی صورت رسمی ماجراجویی خود با رم را اغاز کنند. مرد فرانسوی در روز های اخیر در مورد جزییات اقتصادی انتقال اش به پایتخت صحبت کرده است. در حالی که مرد گینه ای می خواهد تعطیلاتش را کوتاه کند تا در اسرع وقت برای تکنیک های فونسکا حاضر باشد.