راهکار پتراچی برای سوسو

بعد از فروش استفان الشعراوی به شانگهای شنهوای چین، پتراچی درحال پیداکردن جایگزینی مناسب است.
از همین رو سوسو وینگر میلان به عنوان اصلی ترین گزینه جالوروسی شناخته می شود.
کالچومرکاتو می گوید با وجود بند فسخ 40 میلیون یورویی در قراردارد وینگر اسپانیایی، سران روسونری علاقه ای به دریافت این مبلغ ندارند.
در این گزارش‌ از تمایل طرفین به انجام معامله ای خبر می دهد.
رم مایل است که برای خرید سوسو، دفرل یا شیک وارد معامله کند.
پيشنهاد پتراچی 15 میلیون یورو به علاوه دفرل و یا مبلغ بین 8 تا 10 میلیون یورو به علاوه شیک است.
همچنین گفتنی است که دفرل و شیک سابقه همکاری با جامپائولو سرمربی فعلی میلان را دارند.