جلسه دوباره برای آلدرویرلد

توبی آلدرویرلد به عنوان جایگزین مانولاس راهی المپیکو می شود.
لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که بالدینی فردا دوباره به دیدار سران تاتنهام می رود.
بالدینی در حال متقاعد کردن اسپرز برای فروش مدافع بلژیکی با مبلغ پایین تر از بند فسخ 28 میلیون یورویی، است.
پيشنهاد رم برای آلدرویرلد مبلغ 20 میلیون یورو است.
همچنین گفتنی است که جالوروسی با آلدرویرلد به توافق چهارساله و دستمزد 2.8 میلیون یورویی رسیده است.
همچنین گفتنی است که بحث زانیولو در جلسه فردا مطرح نیست و طرفین می خواهند برای زانیولو وقت دیگری با همدیگر مذاکره کنند.