پیشنهاد تاتنهام برای زانیولو

کالچو مرکاتو از معاوضه دیگری در این تابستان گزارش داده است.تاتنهام مایل است، به هر نحو زانیولو را جذب کند.
از همین رو تاتنهام به زودی پیشنهاد 40 میلیون یورو به علاوه آلدرویرلد را به رم ارائه می کنند.
همچنین گفتنی است که رم با این مدافع بلژیکی به توافقات شخصی بر سر قرارداد 4 ساله و دستمزد 3 میلیون یورویی رسیده است.