شیک در راه جذب بیلی قربانی می شود

گزارش شده است که رم با توبی آلدرویرلد به توافق شخصی رسیده است. مدافع 31 با قراردارد چهارساله و دستمزد 3.5 میلیون یورویی موافقت کرده است.
فردا بالدینی در لندن با سران تاتنهام برای آلدرویرلد جلسه ای برگزار می کند.
همچنین گفتنی است که مدافع 30 ساله تنها یک سال با تیم لندنی قرار دارد و بند فسخ 25 میلیون پوندی(27.7 میلیون یورو) نیز در قراردارد او دیده می شود.