رم برای لوپز به توافق رسید

اسکای اسپرت گزارش می دهد که لوپز به رم پیوست.
طبق این گزارش رم و بتیس به توافقی 20 میلیون یورویی رسیده اند. همچنین گفتی است که رم 50 درصد از فروش سانابریا در آینده، سهمش بود، را برای خرید گلر اسپانیایی بخشید.
دروزاه بان 24 ساله با دستمزد سالیانه 2 میلیون یورو و قرارداردی چهار ساله به تیم اول پایتخت می پیوندد.