مانولاس، ناپولی به تعویق افتاد

اسکای اسپرت گزارش می دهد که ممکن است که انتقال مانولاس با تاخیر فراوان نهایی شود.
امروز رایولا اینجت مانولاس به ناپل رفت تا مذاکرات نهایی را انجام دهند و حال گزارش شده است که مانولاس برای توافق با ناپولی به جای 3.5 میلیون یورو، 4 میلیون یورو می خواهد و از طرفی باید طرفین برای حق تصویر نیز به توافقی دست یابند، پس بنظر می رسد که انتقال مانولاس بعد از 30 ژوئن نهایی شود.
اگر انتقال مانولاس بعد از 30 ژوئن نهایی شود، رم باید فروشی داشته باشد تا تزار مالی باشگاه مثبت شود. محتمل ترین گزینه برای فروش، زانیولو محسوب می شود در حالی که جرسون، ژکو و دفرل نیز مشتريانی  دارند.