لوپز هم رم را می خواهد

پائو لوپز دروازه بان رئال بتیس به عنوان یکی از داغ ترین گزینه های رم برای پست دروازه بانی است و حتی جالوروسی پیشنهادی به ارزش 20 میلیون برای باشگاه اسپانیایی فرستاد که توسط آنها رد شد.
حال امروز گزارش شده است که خود لوپز می خواهد به رم بیاید و درخواست ترک باشگاه داده است.
سران بتیس حاضرند با 30 میلیون او راهی جالوروسی کنند.