آینده مبهم ژکو

مراحل انتقال ژکو به اینتر به کندی جلو می رود و بنظر می رسد که این انتقال متوقف خواهد شد. رم و اینتر بر سر قیمت همچنان اختلاف دارند، نراتزوری برای ژکو می خواهد 13 میلیون خرج کند که رم 9 میلیون بیش از این قیمت را می خواهد. مورد بعدی که مانع این انتقال شده است، بحث مدیر ورزشی آینده رم است. بنظر می رسد که وضعیت ژکو تا زمان معرفی مدیر ورزشی آینده رم مبهم خواهد بود