علاقه مارسی به شیک

به گزارش فوتمرکاتو فرانسه،آینده پاتریک شیک مهاجم اهل چک جالوروسی می تواند در لیگ 1 فرانسه رقم بخورم!مارسی که تحت هدای ویاس بواش قرار دارد،مایل ست شیک را به صورت قرضی با گزینه خرید دائمی جذب کند.این تیم اخیرا اطلاعاتی از این مهاجم درخواست کرده ست.
این بازیکن می تواند یکی از گزینه های فروش جالوروسی در تابستان باشد.