مردن به رم هم زیباست

رمی بودن یک افتخار است زندگی در این شهر، زیباترین شهر دنیا، زندگی با این رنگ ها بسیار زیباست، حتی مردن با رم هم زیباست.
رم یک خانواده است و همه رمی ها با هم مانند برادر و اعضای یک خانواده هستند، پوشیدن تنها و تنها یک پیراهن برای یک عمر داستان یک عشق است،
عشقی از بدو تولد…

دلنوشته : حافظ مسلمی