قرارمان جای همیشگی

عظمت کلوسیوم را در تو دیدم کاپیتانو !
خورشید زرد رم را در تو دیدم
قلب قرمز رم را در تو…
کلوسیوم دیشب در تاریکی اشک ریخت
خورشید خاموش شد و قلب رم برای آخرین بار تپید…
کاپیتانو، اشک فرصت وداع نمیدهد
قرار مان همان جای همیشگی
همان پیراهن قرمزت را بپوش
کلوسیوم،خورشید و قلب این شهر پیراهن تو را به تن دارند، تمام شهر پیراهنت را به تن کرده اند
قول میدهم که گریه نخواهم کرد
فقط یک بار دیگر میخواهم تماشایت کنم
تو فقط پیراهن همیشگی ات را به تن کن و بیا!
قرارمان همان جای همیشگی…

دلنوشته : علی فرانچسکو