ژکو، کلاروف و مانولاس نزدیک درهای خروجی

بنظر می رسد که بازی با پارما فقط روز خداحافظی با کاپیتان دنیله دروسی نبوده است و برخی دیگر از بازیکنان رم نیز به در خروجی باشگاه نزدیک هستند. جانلوکا دی مارتزیو گزارش داده است که مانولاس، ژکو و کولاروف رم را در پایان فصل ترک می کنند.