اختلاف بر سر تمدید با الشعا

به گزارش گازتا دلو اسپرت،مذاکرات سران رم و مدیربرنامه استفان ال شعراوی برای تمدید قرارداد به بن بست خورده ست.قرارداد شماره 92 جالوروسی تا 2020 اعتبار دارد و هدف طرفین ادامه همکاری ست اما ایده ها متفاوت ست.سران رم دستمزد 3میلیون یورویی در هر فصل ارائه کرده خواهند کرد این در حالی ست که فرعون خواهان 4میلیون یوروست.او از سال 2016 به رم آمده و در این مدت136بار به میدان رفت و 40 بار گلزنی نموده ست.