مذاکرات با پتراچی همچنان ادامه دارد

بعد چند ماه از استفعا مونچی هنوز مدیر ورزشی رم معرفی نشده است. ماسارا، پتراچی و کامپوس گزینه های اصلی رم برای پست مدیر ورزشی هستند.کالچو مرکاتو در گزارشی نوشته است که همچنان مذاکرات بین رم و جیانلوکا پتراچی مدیر ورزشی با سابقه تورینو ادامه دارد. این احتمال وجود دارد که پتراچی در هفته های آتی به ملاقات جیمز پالوتا برود و در مورد برنامه هایشان برای تابستان صبحت کنند. در صورتی که پتراچی به رم بپیوندد، می تواند از رابطه خوب خود با کونته،استفاده کند.