مصدومیت مانولاس جدی نیست

کوستاس مانولاس که هنگام گرم کردن قبل از بازی احساس ناراحتی کرد و ژسوس از روی اجبار جای او را در ترکیب گرفت. امروز معاینات پزشکی برای میزان و مدت مصدومیت کوستاس انجام شد. مشکل مانولاس از ناحیه ران راست است ولی خوشبختانه این مصدومیت جدی نیست ولی با این حال مانولاس کمی احساس ناراحتی می کند. او طی چند روز آتی به صورت فردی در تمرینات حضور خواهد یافت.