جواب منفی ژکو به وستهام

ادین ژکو مهاجم 33 ساله اهل بوسنی رم، شایعات زیادی در مورد ترک رم در پایان فصل به گوش می رسد. کوریره دلو اسپورت گزارش می دهد که وست هام پیشنهادی را برای جذب ژکو ارائه کرده است ولی او به آنها جواب منفی داده است. همچنین گزارش می دهد که او می خواهد فوتبال اش را در ایتالیا ادامه بدهد و یکی از تیم های خواهان او در ایتالیا اینتر است. اینتر در صورتی به جذب ژکو می اندیشد که ایکاردی اینتر را ترک کند.
این دو تیم شنبه در استادیم سن سیرو به مصاف هم می رونند.