جانشین مونچی از تورینو می آید!

شایعات مربوط به پست مدیر ورزشی رم داغ است و رسانه ها هر روز گزینه های جدیدی را معرفی می کنند. کالچومرکاتو می گوید که رم بعد از قطع همکاری با مونچی بدنبال جیانلوکا پتراچی مدیر ورزشی تورینو است. پتراچی 10 سال مدیر ورزشی تورینو بوده است و پالوتا او را فردی مناسب برای تغییر وضعیت رم می داند. طبق گزارشات جالوروسی تماس های اولیه را برقرار گرده است و منتظر پاسخ قطعی است.