اسپال-رم بر عهده روکی

اسامی داوران هفته ۲۸ سری آ اعلام شد که بر این اساس جیانلوکا روکی دیدار آ‌.اس رم و اسپال را سوت خواهد زد.دی لیبراتوره و تولفو کمک ها،ناسکا داور چهارم و جاکوملی داور وار این دیدار خواهند بود.روکی تا کنون ۳۹ دوبار برای رم سوت زده که ۱۶ برد ۱۲ تساوی و ۱۱ باخت حاصل عملکرد جالوروسی بوده ست.