چنگیز به ناپولی می رسد

از 19ژانویه تا 31 مارس ؛ پایان این ماه بایستی پایان مصدومیت جنگیز اوندر و بازگشت به میدان با لباس رم باشد.
بازیکن ترکیه ای که به علت مصدومیت از ناحیه ران چپ در بازی رم-تورینو بیشتر از دو ماه از میادین دور مانده، به تمرین های خود در زمین طبق برنامه ریکاوری ادامه می دهد اما به نظر نمیرسد که برای بازی با اسپال در دسترس رانیری باشد. اوندر برای بازی ناپولی بازخواهد گشت، بعد از دو و نیم ماه …