علاقه فیورنتینا به دیفرا

بنابر گزارشات دی فرانچسکو که کمتر از یک هفته از اخراج او می گذرد ولی پیشنهادی هایی دارد. کوریره دلو اسپورت گزارش داده است که فیورنتینا دی فرا را یکی از گزینه های جذاب خود برای جایگزینی پیولی که قراردارد او پایان این فصل به اتمام می رسد،می دانند.