تمایل کالیاری برای تمدید با پلگرینی

گزارشات حاکی از این است که پلگرینی در کالیاری ماندنی است.لا نووا ساردینا گزارش می دهد که مدیران کالیاری با وجود مصدومیت لوکا پلگرینی او را در تابستان به رم باز نمی گرداند. آنها می‌خواهند قراردارد ی با حق بازگشت به رم را به پلگرینی پیشنهاد کند یا قراردارد قرضی دیگر.او به تازگی به صورت قرضی از رم به کالیاری رفت اما بعد از چند بازی به شدت مصدوم شد.