اعتراض هواداران به پالوتا

رومی ها  در ابتدا بازی مقابل میلان، به احترام آنتونو دی فالکی او را تشویق کردند. از مرگ دی فالکی 30 سال می گذرد و هنوز هم در قلب رومیان جای دارد.هوادار متعصبی که در سال 1989 در درگیری با هواداران میلان در سن سیرو کشته شد. سپس طرفداران از پالوتا، مونچی، دیفرا و تیم ناراحت بودند و می خواستند که به آنها حمله کنند. اعلام این اعتراض،با بنر هایی با نوشته “احترام بگذار” بود رومیان برای کاپیتان ده روسی و زانیولو دست زدند ولی برای کولاروف، فلورنزی و پاستوره سوت زدند. این صدا ها هنگامی که زمان بیشتری از مسابقه می گذشت،بیشتر می شد.هواداران از وضعیت تیم خسته اند و دنبال تحول هستند.