مصاحبه دیفرا بعد از فاجعه فلورانس

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از فاجعه فلورانس و حذف از کوپاایتالیا گفت:”عملکرد وحشتناکی در تمام مناطق زمین داشتیم.در لحظات دشواری قرار داریم.با این حال استعفا را رد می کنم و هرگز به چنین چیزی فکر نکردم.تنها کاری که می توانم بکنم عذرخواهی از همه هواداران تیم است. به شخصه به خاطر ارائه بازی و نتیجه ننگین عذرخواهی میکنم.هر بار فکر می کنیم خوب شده ایم اما بیماری هنوز وجود دارد.”