شایعه دوباره سوزا !

بعد از شکست رمی ها مقابل فیورنتینا کوپاایتالیا،نام پائولو سوزا مجددا برای پیوستن به رم مطرح شده ست!گزارش شده ست که مذاکراتی نیز انجام شده ست.با این حال مونچی قصد اخراج دی فرانچسکو را ندارد ولی اسپورت ایتالیا ادعا می کند که جیمز پالوتا برنامه های دیگری برای آینده تیمش دارد.