رم-میلان بر عهده مارسکا

اسامی داوران دیدار حساس آ.اس رم و میلان در المیپکو رم اعلام شد که بر این اساس اقای مارسکا این دیدار را سوت خواهد زد.کاربونه و لو چیکرو کمک ها،آباتیستا داور چهارم و کالوارسه داور وار خواهد بود.این داور تا کنون سه بار برای جالوروسی سوت زده ست که دو برد و یک تساوی برای گرگ ها ثبت شده ست.