بالدیسونی نفر دوم باشگاه شد

در تغییرات جدیدی که جیمز پالوتا ایجاد نمود،گویدو فینگا که از سال ۲۰۱۳ به عنوان مدیر رسانه در رم کار می کرد،جانشین بالدیسونی و مدیر ارشد اجرایی باشگاه شد و از طرفی بالدیسونی   به عنوان قائم مقام و  نفر دوم مدیریت باشگاه ارتقا پیدا کرد..پالوتا در این باره گفت :گوئیدو باشگاه را در مرحله بعدی توسعه و پیشرفت هدایت خواهد کرد.او مسئول مدیریت باشگاه در دو جبهه است و باید موفق شود. ارتقای بالدیسونی به او کمک می کند به پروژه استادیوم دلاروما که برای باشگاه حیاتی است رسیدگی است.