آتالانتا-رم بر عهده کالوارسه

اسامی داوران هفته بیست و یکم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای جیانپائولو کالوارسه دیدار حساس آ.اس رم آتالانتا را در برگامو سوت خواهد زد.پاسری و مانانلی کمک ها و گویدا داور چهارم و دی بلو داور وار این مسابقه خواهند بود