ده روسی :در این فصل اسم من فقط کاپیتان رم است و نه عملکردم.

کاپیتان دروسی دیروز هنگام خروج از تریگوریا در جواب یکی از هواداران  که گفته بود چرا از تعطیلات استفاده نمی کنی گفت :در این فصل فقط اسم من کاپیتان رم است و نه عملکردم. من نتوانسته ام در حد یک کاپیتان به تیم خود کمک کنم. وقت آن رسیده با قربانی کردن تعطیلات، آماده شوم و دین خود به تیم را در موفقیت های ادامه فصل ادا کنم.