رم-ساسولو بر عهده جاکوملی

اسام داوران هفته هجدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای جاکوملی دیدار آ.اس رم و ساسولو را در المپیکو سوت خواهد زد.آقایای دی ایوریو و سانتورو کمک ها و پیلیتری داور چهارم و آقای گرسینی داور وار خواهند بود.جاکوملی تا کنون 10بار برای رم قضاوت کرده ست که شش برد و چهار مساوی حاصل عملکرد رمی ها بوده ست.این داور دیدار آ.اس رم و سمپدوریا در 11سپتامبر 2016 را نیز قضاوت کرد .دیداری که به دلیل باران شدید بیش از یک ساعت متوقف شده بود.