بانوان|باری 0-1 آ.اس رم

تیم بانوان آ.اس رم امروز بعد از ظهر مهمان تیم پینک باری  بوده ست که با تک گل آناماریا سرتورینی ستاره تیم،به برتری رسیدند.پیپیتونه،لاباته،لیپمن،کورادو،بارتولی،چیکوتی،برنائِور،سیموونتی،پونالی،پیِمونته و سرتورینی بازیکنان تیم باوانیولی در این مسابقه بوده اند.