ایجنت کوین؛دیفرا به او اعتماد نداشت

مدیر برنامه کوین استروتمن هافبک هلندی سابق رم توضیح می دهد که چرا کوین به مارسی رفت. کوین لوفرانک به کالچومرکاتو گفت:”دی فرانچسکو دیگر به او اعتماد نداشت. بنابراین ما یک پروژه جدید برای او در مارسی پیدا کردیم. کوین با شرایط و جو مارسی بسیار خوشحال است.”