استعداد ترک مدنظر ایتالیایی ها

به گزارش توتومرکاتووب،اوزن کاباک یکی از مهم ترین استعداد های جدید ترکی ست.این بازیکن گالاتاسرای موردتوجه تیم های زیادی قرار دارد و رم و اینتر اماده اند برای خرید این بازیکن با یکدیگر به رقابت بپردازند.نراتزوری نمایندگانی را برای بررسی شرایط این بازیکن فرستاد و آماده ست با پرداخت 7.5 میلون یورو،شرایط خرید این بازیکن را فراهم سازد.