عصبانیت پالوتا از داوری

پرزیدنت جیمز پالوتا از پنالتی که روی زانیولو در نیمه اول جدال مقابل اینتر گرفته نشده ست،عصبانی ست.او بعد از دیدار رم و اینتر،گفت:”نیمه اول،شوخی شرم اوری بود.وار دقیقا برای اینگونه موارد کارایی دارد.این اولین باری نیست که اتفاق می افتد.”