گران ترین خرید رم مرجوع می‌شود

پاتریک شیک که به عنوان جاشنینی برای ادین ژکو در تابستان دو فصل پیش به رم آمد،هم اکنون ممکن ست بعد از عملکرد ناامید کننده،برای مقطعی پایتخت را ترک کند. مدیران رم از هزینه ای که برای پاتریک شیک خرج کرده اند ناامید هستند،بنابراین مونچی به دنبال راهی است تا او را به صورت قرضی به تیمی دهد تا احیا شود. شنیده هایی مبنی بر بازگشت قرضی شیک در ژانویه به سمپدوریا است. جایی که او در آن تیم به جهان فوتبال معرفی شد.مونچی ابتدا باید به دنبال مهاجمی مطمئن برای جایگزینی شیک پیدا کنند.