رد درخواست تجدیدنظر رم

چند روز پیش رم درخواست تجدید نظر برای جریمه 2000هزار یورویی ادین ژکو داد. این جریمه به خاطر شبیه سازی مرد اهل بوسنی جالوروسی در محوطه جریمه بازی با ناپولی بود. ilmessaggero گزارش داده است که در دادگاه ورزش تقاضای جالوروسی غیر قابل قبول تعریف شده و رد شده است.